spaghetti

Café Kanal 16/04/2013 19:00


Sociale mix of sociale mobiliteit ?

resto Les Uns et Les Autres – Graaf van Vlaanderenstraat 13 – 1080 Brussels


De stadsvernieuwingspolitiek in Brussel was de voorbije 20 jaar sterk gericht naar het creëren van sociale vermenging door het aantrekken van een middenklasse. Recent gaan er meer en meer stemmen op om vooral te investeren in het verhogen van de sociale mobiliteit van de bewoners van de buurten zelf. Blijven we over probleemwijken spreken of zetten we volop in op de potenties? Spreken we nu over transitiezones of wijken van aankomst waar nieuwkomers kansen krijgen om een plaats te verwerven in de samenleving? Wat zijn de ambities en de successen van de bestaande bewoners? Hoe kunnen deze gerealiseerd worden? Waar zijn de voorbeelden en voorbeeldfiguren? Hoe werken we aan de creatie van een nieuwe stedelijke middenklasse vanuit de bestaande bevolking? Hoe kunnen we deze aan de stad binden? Hoe stellen we een sociale ontwikkelingsagenda bovenaan? Hoe ontwikkelen we hierrond sociale, economische en fysieke ingrepen?

REPORT (foto's op flickr)

 

INTRO
Emmanuelle Lenel
Université Saint-Louis - Centre d'études sociologiques - Bruxelles

Een sociale mix wordt voorgesteld als het ideaalbeeld van de ‘cohesieve’, meervoudige, multiculturele samenleving. Een sociale mix is een doel op zich geworden, een remedie tegen de problemen in sommige wijken, waar de indicatoren van kansarmoede en uitsluiting zijn geconcentreerd.

Uit het onderzoek van Emmanuelle Lenel komt de sociale mix echter naar voren als een idee dat maatschappelijke problemen ‘eufemiseert’, onder het tapijt veegt. Het is een oplossing waarmee politici graag schermen om weg te komen met bepaalde acties in de stad. Sommige maatregelen hebben echter geen enkel effect op de sociale mix, maar worden daardoor wel gelegitimeerd.

art. « La mixité sociale dans l'action publique urbaine à Bruxelles. Projet ou langage politique ? »

Stijn Oosterlynck
Universiteit Antwerpen - Cent. on Inequality, Poverty, Social Exclus. & the City

Het streven naar een sociale mix zou voortvloeien uit de angst om een steeds grotere concentratie van bepaalde groepen in een wijk te krijgen. Een sociale mix wordt ook gezien als de garantie van stabiliteit in een wijk, als een hefboom voor de bewoners om een gevarieerd sociaal netwerk te creëren, om nieuwe maatschappelijke modellen te leren kennen op de hoek van de straat. De persoonlijke contacten zouden leiden tot een grotere sociale cohesie.

Nochtans is fysieke nabijheid verre van voldoende om een reëel contact te creëren. Vaak zijn de acties vooral gericht op het aantrekken van nieuwe bewoners en zelden op de bewoners die er al zijn. Die krijgen te maken met een stijging van de huur, een indirecte factor van sociale repressie.


art. « Over zin en onzin van sociale mix: 'Gebruik middenklasse niet als buffer' »

 

GETUIGENISSEN & DROMEN
Nordine Ben Ghanem
Association Belge des Professionnels Musulmans – ABPM, Déclic Dag 28/04/2013 (rolmodellen voor succes), …


Via zijn beroepservaring merkte Nordine al snel dat veel jongeren een negatief zelfbeeld hebben. Vaak krijgen die jongeren een negatieve stempel opgedrukt vanwege hun afkomst en de wijk waar ze wonen. Ze hebben niet het gevoel dat ze ergens toe behoren en vinden moeilijk hun plaats in de maatschappij. Nordine wil deze jongeren opnieuw hoop geven door een brug te slaan tussen hen en een professioneel netwerk. Zo ontstond de Journée Délic.


Journée Déclic (28/04/2013): het goede voorbeeld van succes
De Journée Déclic wil de contacten bevorderen tussen jongeren uit kansarme wijken en de ‘beroepsmensen’ uit hun wijk: ze delen dezelfde waarden, zijn dezelfde obstakels tegengekomen, maar hebben succes geboekt in hun academische en/of professionele parcours.

Déclic Dag 2012

Inne Goris
& Vier Winden Basisschool
Theaterproject 'Ergens hier' met kinderen van de Vier Windenschool – Molenbeek – KunstenFestivalDesArts 10+11+12/05/2013

ERGENS HIER is het orgelpunt van een langdurig samenwerkingsproject tussen het Kunstenfestivaldesarts, de kunstenares Inne Goris en de basisschool Vier Winden in Molenbeek. Een groep leerlingen krijgt al enkele jaren de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de kunstwereld. In 2011 zaten ze in de jury van de Children’s Choice Awards. In 2012 konden ze het creatieproces van de voorstelling Hoog Gras van Inne Goris van nabij volgen. En dit jaar werden ze zelf scheppers! Om een andere kijk te krijgen op hun eigen wijk vertrokken de leerlingen vanuit hun dagelijkse traject naar en van school. ERGENS HIER is gebaseerd op hun verhalen, indrukken en ontdekkingen, een voorstelling tussen droom en realiteit, geschreven en geregisseerd in samenwerking met de kinderen voor een publiek van alle leeftijden. Een succesvolle kunstenares maakt de bewuste keuze om haar activiteiten in een schoolomgeving te plaatsen. Haar engagement is bedoeld om de kinderen verder dan hun eigen muren te leren kijken, om zichzelf opnieuw uit te vinden, om nieuwsgierig te zijn, hun horizon te verbreden, respect te hebben voor zichzelf en anderen … Kortom, hun ontwikkelingskansen te vergroten.

Michael Clemeur
Reel Molenbeek Futures, een project over toekomstbeelden - Huis van Culturen en Sociale Samenhang – Molenbeek

Een artistiek project van Maya Van Leemput en Bram Goots waarin de toeschouwers worden uitgenodigd om hun mogelijke toekomsten te verkennen, te verzamelen, te verbeelden en te creëren.

Video verkrijgbaar bij Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken van het HCSS

REACTIES VAN PANEL
Antoine Crahay
Cel Stadsvernieuwing – Duurzame Stad – kabinet Evelyne Huytebroeck (Ecolo) – Brussels minister
Ahmed el Khannous (CDH)
Schepen van Molenbeek (werk, economische ontwikkeling, sociale economie, ...) & Brussels volksvertegenwoordiger
Elke Roex (sp.a)
Schepen van Anderlecht (onderwijs, cultuur, jeugd, ... NL) & Brussels volksvertegenwoordiger
Touria Aziz
Jeugdwelzijnswerker – D'Broej, ...
Joris Tiebout
CEO Abattoir, voorzitter Voka-Comité Brussel, ...

CONCLUSIE VAN DE DEBATTEN

 

Het ideaal van de sociale mix als antwoord op de ‘problemen’ in sommige Brusselse wijken is sterk verankerd. Vaak is het moeilijk om nieuwe concepten veld te laten winnen. De kritiek op de bestaande instrumenten werd uitgediept met academische uiteenzettingen. De mensen op het terrein lieten ons via hun projecten proeven van een betere manier van samenleven. Nu is het zaak om nog verder te gaan!

 

Enkele ideeën om te onthouden:

Vaak vertrekken we vanuit het principe dat deze wijken homogeen zijn, ze krijgen een algemene stempel opgedrukt. Maar er is een grote diversiteit in deze wijken. Het negatieve beeld dat dezelfde wijken altijd opgeplakt krijgen, heeft een sneeuwbaleffect. Mensen raken gedemotiveerd, initiatieven sterven een stille dood. Een betere analyse en meer gerichte acties zouden waarschijnlijk meer resultaat bereiken.

Het moet mogelijk zijn om talenten te ontdekken en de kans te bieden om tot bloei te komen, wanneer we de aanwezige skills en behaalde successen in deze wijken in de kijker zetten.

 

Het overheidsbeleid moet opnieuw onder de loep worden genomen. Kunnen we onderwijs, huisvesting en economie anders aanpakken, op een manier die rekening houdt met de problemen die bepaalde wijken van Brussel vandaag ondervinden?

We kunnen dromen van een streven naar een sociale mix via de mobiliteit. In Frankrijk is de tram een doeltreffend instrument voor stadsvernieuwing, dat verplaatsing vergemakkelijkt. Hoe zit dat in Brussel?

 

Acties zoals de wijkcontracten zijn bedoeld om de wijk te versterken, zodat die meer weerwerk kan bieden tegen de druk van de vastgoedmarkt. Wijkcontracten hebben een positieve evolutie teweeggebracht, maar zijn niet bedoeld om alle problemen op te lossen, zoals een gebrek aan sociale samenhang. Het zou interessant zijn om het vraagstuk van sociale mix en sociale mobiliteit te integreren in de acties van een wijkcontract. Dat zijn flexibele instrumenten, die op dit moment worden hervormd. Tot nu toe behandelden die slechts heel weinig onderwerpen die te maken hebben met grote infrastructuurwerken. In de toekomst zouden ze ook kunnen inspelen op grotere gebieden, zoals het kanaal of Thurn & Taxis. Indien er collectieve voorzieningen zoals een sportzaal op deze schaal worden gecreëerd, dan kan ook het mobiliteitsvraagstuk worden aangepakt.

Aanzetten tot meer respect voor de ander betekent ook meer plaats geven aan de moslimgemeenschap. Je zou je een soek kunnen voorstellen aan de Gentsesteenweg of een moskee kunnen bouwen in Molenbeek.

De economie moet werkgelegenheid creëren. Het is niet alleen een kwestie van weten wat de jongeren te bieden hebben, maar ook van wat de maatschappij hen kan bieden!

Hoe wordt het culturele aspect geïntegreerd in deze acties?

Op welk model van het leven in de stad is de stedelijke ruimte gebaseerd? Welk effect heeft dat op de mensen die de stedelijke ruimte gebruiken?

Denken aan meer directe acties in samenspraak met de mensen die de openbare ruimte bevolken.

Een sociale invalshoek toevoegen op verschillende niveaus: huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs …

Eerder mikken op collectieve processen voor een sociale emancipatie dan op individuele processen.

 

Allerlei startpunten om verder te geraken!